Fresh Longan, Fresh Ginger, Frozen Durian, Fresh Durian, Fresh Fruits seafood - fujistar-holding